Diskriminering

DISKRIMINERAD ?

Vi hjälper dig !!

VAD ÄR DISKRIMINERING?

 

Diskriminering innebär, enligt lagens mening, att en person missgynnas

och behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation och det

finns ett samband med en eller flera av diskrimineringsgrunderna.

 

Det finns sju diskrimineringsgrunder som är skyddade enligt svensk lag.

 

Vi på byrån kan hjälpa dig om du har upplevt dig diskriminerad utifrån någon av dessa diskrimineringsgrunder:

 

Etnisk tillhörighet – att bli sämre eller annorlunda

behandlad på grund av hudfärg, etniskt eller nationellt

ursprung eller på grund av sitt språk.

 

 

 

 

Ålder – att bli sämre eller annorlunda behandlad på grund av sin ålder.

 

 

 

 

 

Religion eller annan trosuppfattning – att bli sämre eller annorlunda behandlad på grund av sin religion eller trosuppfattning (innefattar inte politiska åsikter eller filosofiska uppfattningar).

 

 

Funktionshinder – att bli sämre eller annorlunda behandlad

för att personen har varaktiga begränsningar i sin fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga förmåga.

 

 

 

Kön – att bli sämre eller annorlunda behandlad på grund av sin könstillhörighet.

 

 

Sexuell läggning – att bli sämre eller annorlunda behandlad på grund av att personen är homo-, bi- eller heterosexuell.

 

 

Könsöverskridande identitet eller uttryck – att bli sämre eller annorlunda behandlad på grund av att personen inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.

 

Vi stödjer Kirikogalan.

Gör det du med!

Kontakta oss

 

VÄSTERNORRLAND

Folkets Hus

Skönsberg Medborgargatan 35

Konsulent Jan-Peder Forsberg

Tel: 070 - 273 25 52

Epost: dbv@dbyran.se

Kontakta oss

 

JÄMTLAND

Gamla Tingshuset

Samuel Permansgatan 13

Konsulent Beatrice Eriksson

Tel: 076 - 063 09 01

Epost: dbj@dbyran.se