Vad säger lagen?

DISKRIMINERAD ?

Vi hjälper dig !!

VAD SÄGER LAGEN?

 

Det är en mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad. Alla som upplever sig diskriminerade har rätt att få sin sak utredd utan att utsättas för negativ behandling på grund av sin anmälan om diskriminering.

 

Det finns dels ett civilrättsligt skydd mot diskriminering i diskrimineringslagen (2008:567), dels ett straffrättsligt skydd mot olaga diskriminering i brottsbalken

(BrB 16 kap, 9§).

Utöver dessa två lagar så finns det bestämmelser i Regeringsformen, EU-lagstiftning och FN-konventioner som förbjuder diskriminering och slår fast att det är en mänsklig rättighet att INTE bli diskriminerad.

 

Som ansvarig för en verksamhet är det viktigt att ta en upplevelse av diskriminering på allvar. Detta gäller även när det inte handlar om diskriminering enligt lag eftersom upplevelsen kan få allvarliga konsekvenser för en persons hälsa. Behandla därför alltid en person som upplever sig diskriminerad med respekt och lyssna till personens berättelse. Undersök vad som har hänt och försök att hitta en lösning.

 

Det finns olika samhällsaktörer som har i uppdrag att utreda diskriminering:

 

Diskrimineringsombudsmannen är den myndighet som har ansvar för att se till att den civilrättsliga diskrimineringslagen följs. www.do.se

 

Polisen har ansvar för att utreda brott som rör olaga diskriminering.www.polisen.se

 

Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är verksamheter som ägs av ideella organisationer och som arbetar med att ge råd och stöd i diskrimineringsärenden.www.adbsverige.se

 

db är en del av Sveriges Antidiskrimineringsbyråer och vi arbetar i första hand med den civilrättsliga diskrimineringslagen.

 

Det är din rättighet att inte bli diskriminerad och det är din skyldighet att inte diskriminera.

 

Vi stödjer Kirikogalan.

Gör det du med!

Kontakta oss

 

VÄSTERNORRLAND

Folkets Hus

Skönsberg Medborgargatan 35

Konsulent Jan-Peder Forsberg

Tel: 070 - 273 25 52

Epost: dbv@dbyran.se

Kontakta oss

 

JÄMTLAND

Gamla Tingshuset

Samuel Permansgatan 13

Konsulent Beatrice Eriksson

Tel: 076 - 063 09 01

Epost: dbj@dbyran.se